صد رازِ نهان

یک شمع، با روشن کردن شمعی دیگر چیزی از دست نمی‌