صد رازِ نهان

یک شمع، با روشن کردن شمعی دیگر چیزی از دست نمی‌دهد!

مطلبی در شهریور ۱۳۹۸ ثبت نشده است