لینک جدید و موقت نرم افزار Gemalto Developer Suite برای دوستانی که نیاز دارند روی برنامه نویسی سیم-کارت کار کنند :


http://www.uschovna.cz/en/zasilka/LGMXBY9KARFDIGRF-F4F/HA3S9YP8DL