لینک جدید و موقت نرم افزار Gemalto Developer Suite برای دوستانی که نیاز دارند روی برنامه نویسی سیم-کارت کار کنند :


http://www.uschovna.cz/en/zasilka/LI8MJRSXA5LJ6B67-UIT/Y6B79X23AR